Skip to main content
Submitted by admin on 11 March 2018

ثور: امروز از این که واقعیت ها را پذیرفته و فکرتان به آنچه در زندگیتان می گذرد آگاه هستید اطمینان کامل پیدا کنید. شاید شما مرحله ی ناخوشایند را پشت سر می گذارید و حاضر به پذیرفتن واقعیت ها نیستید. چشم هایتان را خوب باز کرده و به دنیای اطراف خود با دقت نگاه کنید تا بتوانید خودتان را با واقعیت های زندگیتان تطبیق داده و شادی و رضایت خاطر را بار دیگر تجربه کنید. البته که همه چیز به همین سرعت و راحتی اتفاق نخواهد افتاد، اما نقش شما در این روند بسیار مهم خواهد بود. خودتان را با دلخوشی های موقتی و سطحی سرگرم نکنید و به دنبال خوشحالی و رضایت خاطر واقعی باشید.

ثور
21 حوت - 1396
امروز از این که واقعیت ها را پذیرفته و فکرتان به آنچه در زندگیتان می گذرد آگاه هستید اطمین
Horoscope Order
2