Skip to main content
Submitted by admin on 11 March 2018

میزان: چرا جنگی که می دانید در آن برنده نخواهید بود را ادامه می دهید؟! چرا خودتان و دیگران را فریب می زنید و در حالی که می دانید در پرتگاه قرار گرفته اید و هر لحظه ممکن است سقوط کنید، طوری رفتار می کنید که انگار کنترل همه چیز را در دست دارید و جواب همه ی سؤال ها در دست های شما قرار دارند. شاید بهتر باشد برای نجات خودتان هم که شده است به جای جنگیدن تسلیم شوید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا با کمک دیگران جواب سؤال هایتان را پیدا کنید و مایل خود به دانستن حقیقت را به بقیه هم ثابت کنید. در این شرایط بهتر است به جای حرف زدن کمی سکوت کرده و فقط شنونده باشید.

میزان
Sep 23 - Oct 22
چرا جنگی که می دانید در آن برنده نخواهید بود را ادامه می دهید؟!
Horoscope Order
7