Skip to main content
Submitted by admin on 11 March 2018

حوت: امروز سعی کنید خودتان را تا جای ممکن از حسد و زیاده خواهی دور نگه دارید. این که به اهمیت رهایی از این احساسات منفی پی ببرید چنان احساس آرامش و رضایت خاطری به شما هدیه خواهد کرد که می تواند رشد و پیشرفت قابل توجهی را برایتان به همراه داشته باشد. خودتان را از بارهای اضافه ای که فکر می کنید برای حفاظت از خود لازم دارید اما برعکس آنچه فکر می کنید به حمایت و حفاظت از شما هیچ کمکی نمی کنند رها کنید. هر چقدر سبک بارتر باشید آزادی بیشتری برای حرکت خواهید داشت و سرعتتان نیز طبیعتا به همان نسبت افزایش خواهد یافت. البته که پی بردن به این واقعیت و از آن مهمتر تطبیق دادن خودتان با آن، کمی زمان خواهد برد.

حوت
21 - حوت - 1396
امروز سعی کنید خودتان را تا جای ممکن از حسد و زیاده خواهی دور نگه دارید.
Horoscope Order
12